MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK MO SRZ TREBIŠOV

Platný od 1.1.2020

 

Úvodné ustanovenia

Výkon rybárskeho práva na rybárskych revíroch v obhospodarovaní MO SRZ Trebišov sa riadi podľa zákona č.216/2018 z.z., účinného od 1.1.2019 a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu. Rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä pôvodných druhov rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pribrežné pozemky. Rybárske právo patrí štátu.

V lovných rybárskych revíroch užívateľ alebo loviaci môže loviť a privlastňovať si ryby. Užívateľ je povinný lovný rybársky revír označiť tabuľou s nápisom „Lovný rybársky revír“. Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi rybárskeho lístka a povolenia na rybolov.

Každý člen MO SRZ Trebišov je povinný zakúpiť si členskú známku do 31.3. príslušného kalendárneho roka. Prehľad o úlovkoch je člen povinný odovzdať do 15.1. nasledujúceho roka. Prehľad o úlovkoch musí byť riadne a pravdivo vyplnený!

 

Záznam odovzdá aj vtedy, ak nechytil žiadne ryby, inak mu nebude vydané povolenie na nasledujúci rok.

Každý člen je povinný odpracovať 8 brigádnických hodín v prospech organizácie zdarma. Za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu zaplatí člen 1,75,- € (14,- € za neodpracovanú celú brigádu).Od brigád sú oslobodení: starobní dôchodcovia, ženy a deti do 15 rokov.

Miesta lovu sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať!

Každý nový žiadateľ o členstvo v MO SRZ Trebišov je povinný sa zúčastniť a zložiť vstupnú skúšku zo zákona 216/2018 Zb.z , vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu a rybárskeho poriadku . Skúšky budú pri účasti aspoň 10 záujemcov v rybárskom dome. Termín skúšky mu

bude oznámený.

 

Užívateľ môže loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru lov rýb obmedziť alebo zakázať.

Miestne povolenie na kaprové vody , oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého. Privlastnením si 40-teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí.

 Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby!

 V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť ďalšie povolenie.

Ak je rybár držiteľom miestneho povolenia na vody kaprové, a zároveň držiteľom zväzového povolenia na vody kaprové, neoprávňuje ho to privlastniť si viac ako 40 ks rýb, tzn. že aj keď je držiteľom dvoch druhov povolení, nemôže si privlastniť 80 ks rýb, ale len 40 ks.

 

Nové lovné miery

 

Od 1.01.2020 platia nové lovné miery pre kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severskej a lieňa sliznatého na týchto našich vodných nádržiach:

 

4-3700-1-1VN Parchovany

4-3670-1-1 VN Nový Ruskov

4-3640-1-1 VN Nižný Žipov

4-3290-1-1 VN Byšta

4-3380-1-1 VN Hrčeľ

4-1441-1-1 VN Materiálové jamy

 

Nové lovné miery pre vybrané horeuvedené vodné nádrže

platné od 1.01.2020

 

Kapor rybničný minimálna lovná miera 40 cm, maximálna 65 cm

Zubáč veľkoústy minimálna lovná miera 55 cm, maximálna 75 cm

Šťuka severská minimálna lovná miera 60 cm, maximálna 90 cm

Lieň sliznatý minimálna lovná miera 40 cm

 

 

Zakazuje sa : loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah a používať zavážaciu loďku v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd,

 

UPOZORNENIE :

Každý člen je povinný pred lovom a po love upratať lovné miesto a neporiadok odniesť zo sebou - priestupok bude riešený disciplinárne .

 

UPOZORNENIE :

Upozorňujeme loviacich používajúcich motorové vozidla v súvislosti s dopravou k vode, aby rešpektovali vlastnícke a užívateľské práva iných subjektov tým, že nebudú bez povolenia vchádzať na pozemky mimo spevnených komunikácií a vyhradených parkovísk.

 

 

 

 

 

VÝBOR MO SRZ Trebišov

na funkčné obdobie: r. 2018 – 2021

 

Predseda: Tomko František

Podpredseda: Gornický Arpád

Tajomník: Klima Vladimír

Hospodár: Besler Václav

Pokladník: Krasnický Michal

Brigádnický referent: Hudák Michal st.

Športový referent: Štefan Milan

Vedúci Ryb. Stráže: Jaššo Marián ml

 

 

Adresa organizácie

MO SRZ Trebišov

Rybárska 1

075 01 Trebišov

Telefónne čísla pre potreby v prípade ekologickej havárie :

OÚ odbor životného prostredia Trebišov         056/672 2582

Slov. vodohospodársky podnik Trebišov         056/672 2690, 672 2691

Polícia                                                                     158

 

 

 

Revíry MO SRZ TREBIŠOV

 

4-1180-1-1 Latorica č.1

Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Ondavy po ústie rieky Laborec.

4-1650-1-1 ONDAVA č.1

Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia do rieky Latorica po ústie rieky Topľa.

4-2120-1-1 Roňava č.1

Čiastkové povodie rieky Roňava od štátnej hranice s Maďarskou republikou po ústie Kuzmického potoka.

4-2130-1-1 Roňava č.2

Čiastkové povodie rieky Roňava od ústia Kuzmického potoka pri obci Kuzmice po pramene.

4-2810-1-1 Topľa č.1

Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia do Ondavy po betónovú hať pri obci Sečovská Polianka.

4-2970-1-1 Trnávka č.1

Čiastkové povodie rieky Trnávka od ústia do Ondavy po cestný most v obci Vojčice.

4-1441-1-1 Materiálová jama – Kamenná Moľva

Revír je vytvorený z materiálových jám, ktoré sú prepojené prietokovými kanálmi.

4-3290-1-1 VN Byšta

Vodná plocha nádrže pri obci Byšta.

4-3380-1-1 VN Hrčeľ

Vodná plocha nádrže pri obci Hrčeľ

4-3640-1-1 VN Nižný Žipov

Vodná plocha nádrže pri obci Nižný Žipov

4-3670-1-1 VN Nový Ruskov

Vodná plocha nádrže pri obci Nový Ruskov

4-3700-1-1 VN Parchovany

Vodná nádrž v parku obce Parchovany